Kontrollansvarig (KA)

I de flesta fall när man utför byggarbeten som kräver bygglov så krävs en certifierad kontrollansvarig (KA). Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.
Vid vissa åtgärder beträffande anläggningar, t.ex. murar och plank, krävs inte någon certifierad kontrollansvarig om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 7 kap. 5 §.
Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver anlita en certifierad kontrollansvarig.

Hur går det till

Kontrollansvarig ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Oberoendeställning

Enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska den kontrollansvarige ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Boverket har skrivit allmänna råd för att klarlägga vad det innebär, BFS 2012:8, KAAR 1. Eftersom Boverket inte har något bemyndigande kan vi inte skriva bindande föreskrifter. De allmänna råden består av fyra satser som handlar om släktskap, anställningsförhållande, byggherre och projektör.