Interim

Det är det latinska ordet för ”tillsvidare”, vilket betecknar något som gäller tillfälligt, under en övergångstid.

Denna tjänst är en viktig del av vårt helhetsperspektiv för ett lönsamt fastighetsföretagande, då tillfälliga och kvalificerade kompetensbehov uppstår i alla led vid förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter. Vi erbjuder snabba och effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag.

Ett urval av våra tjänster:
Tillfälliga vakanser vid rekrytering, föräldraledighet, sjukdom eller liknande
Organisationsprojekt och förändringsarbete
Kompetens- eller resursbrist vid exempelvis förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter samt förvärv eller avyttring av fastigheter, eller i andra fall där rollfördelningen i en organisation är oklar
Behov av tillfällig specialistkompetens vid byggprojekt och liknande.
Fastighetschef, förvaltningschef, driftchef, teknikschef en roll med flera namn som oftast benämns som ”navet” i beståndet, det är personer som i de allra flesta fall kontinuerlig står inför komplexa situationer som rör såväl affärer som personal.

Vi har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning/fastighetschef/drift och projektledning.