Energideklaration

Huvudsyftet med en energideklaration är att minska energianvändningen i byggnaden. Energideklarationen beskriver hur effektivt din byggnad är ur energisynpunkt och ger åtgärdsförslag för en mer effektiv energianvändning och bättre inomhusmiljö samt att det ger möjlighet till jämförelse med liknande byggnader. Energideklarationen visar även vilka åtgärdsförslag som kan utföras för att minska energianvändandet där investeringskostnader, effekter (både miljö och energi) samt återbetalningstider redovisas på ett tydligt sätt

Fördelar med energideklarationer

Statuskontroll av byggnadens klimatskal och installationer.
Utreder kostnadseffektiva åtgärder för att minska energibehovet för uppvärmning och fastighet.
Ger ett underlag för budgetering av energieffektiviseringsåtgärder samt visst underhåll.

Villa

Du som säljare ansvarar för att det finns en giltig energideklaration innan försäljningen av din villa.  Energideklarationen skall överlämnas till köparen. Om energideklarationen saknas har köparen rätt att beställa en inom sex månader på säljarens bekostnad.
Förening/Fastighetsbolag
En fastighetsägare eller bostadsrättsförening har ansvaret att det alltid  finns en giltig energideklaration för byggnaden och att denna information skall finnas på en väl synlig plats i byggnaden. En energideklaration är giltig under 10 år.

Vad ingår och vad får du

En energideklaration ger dig som fastighetsägare information om byggnadens energiprestanda, referensvärden, om radonmätning har gjorts samt åtgärdsförslag som kan minska energiförbrukningen.

Hur går det till

En certifierad energiexpert  gör en besiktning av hela byggnaden och de områden som påverkar energianvändningen, besiktningen genomförs alltid i samråd med fastighetsägaren för att få så korrekta uppgifter som möjligt. Sedan analyserar energiexperten områden där energianvändningen kan minskas. Du får en rapport med åtgärdsförslag anpassade till din byggnad samt uppgifter som visar hur mycket varje åtgärd ger i energiminskning, besparing i kronor och vilken ekonomisk investering som krävs.

Lagar och Regler

Svensk lag kräver energideklaration.
EU:s direktiv om att minska och begränsa koldioxidutsläppen gav upphov till Lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). Sveriges energimål är att minska energianvändning med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050, i förhållandet till användningen 1995.
Lagen om energideklaration för byggnader omfattar småhus, flerbostadshus och byggnader som upplåts med bostadsrätt. Energideklarationen görs för att ge en bild av byggnadens energiförbrukning med referensvärden från byggnader med samma förutsättningar. Energideklaration är giltig i 10 år. Vad gäller småhus säger lagen om energideklaration att det skall finnas en giltig deklaration vid försäljning.

Oberoendeställning

Enligt svensk lag måste varje utförare av energideklarationer vara helt oberoende.